Giải việt dã đường đá cổ Pavi tại xã Sin Suối Hồ diễn ra trong 2 ngày 23/4 và 24/4

Giải việt dã đường đá cổ Pavi tại xã Sin Suối Hồ diễn ra trong 2 ngày 23/4 và 24/4

Giải việt dã đường đá cổ Pavi tại xã Sin Suối Hồ diễn ra trong 2 ngày 23/4 và 24/4

Giải việt dã đường đá cổ Pavi tại xã Sin Suối Hồ diễn ra trong 2 ngày 23/4 và 24/4