Hàng nghìn người tại một khu vực trên đường Hồ Tùng Mậu thời điểm phố đi bộ hoạt động

Hàng nghìn người tại một khu vực trên đường Hồ Tùng Mậu thời điểm phố đi bộ hoạt động

Hàng nghìn người tại một khu vực trên đường Hồ Tùng Mậu thời điểm phố đi bộ hoạt động

Hàng nghìn người tại một khu vực trên đường Hồ Tùng Mậu thời điểm phố đi bộ hoạt động