Chương trình khảo sát thực hiện bằng trực thăng EC-255 ngắm thành phố từ trên cao.

Chương trình khảo sát thực hiện bằng trực thăng EC-255 ngắm thành phố từ trên cao.

Chương trình khảo sát thực hiện bằng trực thăng EC-255 ngắm thành phố từ trên cao.

Chương trình khảo sát thực hiện bằng trực thăng EC-255 ngắm thành phố từ trên cao.