Cột cờ Lũng Cú từ trên cao như một bậc anh hùng hiên ngang canh giữ vùng trời Việt Nam

Cột cờ Lũng Cú từ trên cao như một bậc anh hùng hiên ngang canh giữ vùng trời Việt Nam

Cột cờ Lũng Cú từ trên cao như một bậc anh hùng hiên ngang canh giữ vùng trời Việt Nam

Cột cờ Lũng Cú từ trên cao như một bậc anh hùng hiên ngang canh giữ vùng trời Việt Nam