Phú Quốc được coi là “ngôi sao đang lên” giữ vai trò thúc đẩy quan trọng trong nền kinh tế của Kiên Giang

Phú Quốc được coi là "ngôi sao đang lên" giữ vai trò thúc đẩy quan trọng trong nền kinh tế của Kiên Giang

Phú Quốc được coi là “ngôi sao đang lên” giữ vai trò thúc đẩy quan trọng trong nền kinh tế của Kiên Giang

Phú Quốc được coi là “ngôi sao đang lên” giữ vai trò thúc đẩy quan trọng trong nền kinh tế của Kiên Giang